प्रस्तुति लोड हो रही है। कृपया प्रतीक्षा करें।

प्रस्तुति लोड हो रही है। कृपया प्रतीक्षा करें।

श्रीकृष्णाय नमः श्रीवल्लभाय नमः

इसी तरह की प्रस्तुतियाँ


विषय पर प्रस्तुति: "श्रीकृष्णाय नमः श्रीवल्लभाय नमः"— प्रस्तुति प्रतिलेख:

1 श्रीकृष्णाय नमः श्रीवल्लभाय नमः
विषय माहिती प्रवचनकर्ता पूज्य गो.श्रीश्याममनोहरजी ग्रंथ सर्वोत्तमस्तोत्र श्रीमहाप्रभुजीके नाम स्वार्थोज्झिताखिलप्राणप्रिय: तादृशवेष्टित: वर्ष २०१७ अहंता/ममता

2 ब्राह्मिकी अहंता/ममता:
“आत्मैव इदं अग्रे आसीद्” पहले आत्मा ही हतो. वाने self-introspection कियो तब ‘अहम्’ मिल्यो. शुद्ध ब्राह्मिकी अहंता/ममता – जब “अहम् ब्रह्मास्मि” होयेगो तब अहम् को ब्रह्ममें assimilation! श्रीमहाप्रभुजी – “आत्मनि ब्रह्मरुपे तु....”, “स्वरूपस्थो यदा जीवः...”

3 शुद्ध ब्राह्मिकी अहंता/ममता
“आत्मैव इदं अग्रे आसीद्” अहम् शुद्ध ब्राह्मिकी अहंता/ममता ब्रह्म ‘अहम्’को ब्रह्ममें assimilation

4 “द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया....”
जीवात्मा “द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया....” परमात्मा

5 पारमात्मिकी अहंता/ममता
जीवात्मा पारमात्मिकी अहंता/ममता परमात्मा Association

6 निवेदनात्मिका अहंता/ममता ‘भक्त’को भगवान्में assimilation
तादर्थ्यको बोध – “भगवते श्रीकृष्णाय”

7 ‘निरुद्ध जीव’को कृष्णमें
कार्ष्णी अहंता/ममता श्रीकृष्ण ‘निरुद्ध जीव’को कृष्णमें निरोधात्मिका assimilation

8 समर्पित विनियोगात्मिका अहंता/ममता अपने घरको ठाकुर
निवेदितात्मा अपनो घरको ठाकुर – “एनं उद्धरिष्यामि...” मेरो सर्वस्व – सर्वस्व को समर्पण/विनियोग “गंगात्वम् सर्व दोषाणाम्... सर्वेषाम् ब्रह्मता ततः” समर्पित विनियोगात्मिका अहंता/ममता अपने घरको ठाकुर ‘जीव’को अपने घरके ठाकुरमें assimilation

9 Mega Nano ब्रह्म स्वत्व परमात्मा त्याग भगवान् दान कृष्ण निवेदन/ समर्पण
गृहविभु विनियोग

10 वल्लभवाणीकी बरसात बुद्धि प्रेरक कृष्णस्य पाद पद्मं प्रसीदतु
ध्यानासमर्थ जीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः||


डाउनलोड ppt "श्रीकृष्णाय नमः श्रीवल्लभाय नमः"

इसी तरह की प्रस्तुतियाँ


गूगल के विज्ञापन